Privacy Statement TopSpin Centre Zwijndrecht

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met het TopSpin Centre. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

DoeleindenĀ en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de relatie met het TopSpin Centre. Wanneer u uw gegevens achterlaat voor een lidmaatschap of contract dan gebruiken we uw gegevens voor de financiƫle afhandeling en u te informeren over activiteiten in ons centrum. Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie , dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van het TopSpin Centre (bijvoorbeeld een toernooi/competittie, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Als uw organisatie klant of toeleverancier is van het TopSpin Centre, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft het TopSpin Centre een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, meedoen aan een activiteit of anderszins), aanvullende informatie te sturen over het TopSpin Centre, zolang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden er verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het lidmaatschap/contract.

Gegevens over de website en het gebruik van cookies

Topspincentre.nl

Onze website wordt gehost en beheerd door Avalon-IT binnen de EU. Hiervoor heeft het TopSpin Centre een verwerkersovereenkomst afgesloten met Avalon-IT.

Meer informatie over verwerkersovereenkomsten is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-8-verwerkersovereenkomsten-5898

Op onze websites zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt het TopSpin Centre geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop derden met (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekkingen aan derden

Het TopSpin Centre verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van het TopSpin Centre bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de nieuwsbrief-beheerder, de CRM-provider, hostingpartij, IT-beheerder en KNLTB).

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart het TopSpin Centre de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal het TopSpin Centre de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij het TopSpin Centre op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van het TopSpin Centre. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beheerd door Your Mailing List Provider. YMLP beheert de data binnen de EU en houdt zich aan de geldende wetten: https://www.ymlp.com/nl/help.html?id=NjI0

Uitnodigingen en overige mailings

Als u deelneemt aan een activiteit van het TopSpin Centre of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons algemene e-mailadres info@topspincentre.nl.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk, per e-mail, op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten en diensten. Als u meer informatie wilt over het TopSpin Centre, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

TopSpin Centre Winkelhaak 11 3335 KG Zwijndrecht 078-6299299

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het TopSpin Centre adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018.